Project Genetische Genealogie in Nederland

 

      In het najaar van 2007 werd door een nationale werkgroep Genetische Genealogie in Nederland de basis gelegd voor een project dat in het kader van  het 125-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (zie: www.knggw.nl ) en mede gesteund door  de Nederlandse Genealogische Vereniging (zie: www.ngv.nl ) en de Zuid-Hollandse (thans Hollandse' verening voor genealogie Ons Voorgeslacht  (zie: www.onsvoorgeslacht.nl ) in 2008 van start zou gaan: het Project Genetische Genealogie in Nederland.

   

   

    

   Deelname aan het Project Genetische Genealogie in Nederland opnieuw mogelijk

    

       Op 29 november 2008 werd het eerste jaar van het landelijke Project Genetische Genealogie in Nederland (een initiatief van het KNGGW, de NGV en OV) afgesloten met een zeer geslaagde DNA-dag in Leiden, waarbij meer dan 300 deelnemers aan het project aanwezig waren. Aansluitend verscheen in december 2008 het boek Zonen van Adam in Nederland. Genetische Genealogie: een zoektocht in ons DNA-archief.

       Het eerste jaar heeft tal van verrassingen opgeleverd. Via de gevonden DNA-profielen konden een aantal families aan elkaar gekoppeld worden, die voor het project nog niet van een onderlinge band wisten. Verrassend was voor tal van deelnemers ook de diepere oorsprong van de familie. Een oorsprong die bijvoorbeeld mogelijk te vinden is bij de zich in onze gebieden gevestigd hebbende soldaten uit het Romeinse leger.

    

       Inmiddels is de inschrijving voor het tweede jaar van dit project al weer geopend en hebben al zich zo’n 60 nieuwe deelnemers aangemeld. Het is ook dit jaar de bedoeling de resultaten van het onderzoek aan het eind van het jaar te vervatten in een vervolg op Zonen van Adam en deelnemers  worden derhalve verzocht hun stamreeksen zo volledig mogelijk in te zenden, waarbij de mogelijk bestaat ook illustraties op te nemen, mits die in  een resolutie van ten minste 300 dpi worden aangeleverd.

    

       Deelname aan het project kost 155 euro, waarvoor niet alleen de haplogroep en haplotype wordt bepaald door het hoogaangeschreven Forensisch Laboratorium voor DNA onderzoek van het LUMC onder leiding van Prof. Peter de Knijff, maar waarvoor ook naar aanleiding van de resultaten van het laboratorium onderzoek door vrijwilligers clusteranalyses plaatsvinden. Ook verwantschapsvraagstukken die kunnen voortvloeien uit het onderzoek worden door het lab te Leiden in behandeling genomen. Tevens zullen in de loop van dit jaar de gegevens van de oude en nieuwe deelnemers gekoppeld worden aan bijvoorbeeld de resultaten van de zoektocht naar de Oer-Vlaardinger en wordt er o.a. ook gesproken over het vergelijken van de resultaten met de bevindingen uit het archeologisch en DNA-onderzoek op de locatie Catharinakerk te Eindhoven. Vanzelfsprekend zullen de resultaten van dit jaar ook vergeleken worden met de resulaten van de meer dan 400 deelnemers van het afgelopen jaar.

    

       Belangstellenden voor deelname aan dit uiterst interessante project kunnen zich aanmelden door het betalen van 155 euro op bankrekeningnummer  554678306 van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde te Bilthoven onder vermelding van 'DNA- onderzoek' en het gelijktijdig versturen van een email aan publisher@barjesteh.nl met naam en adresgegevens, waarna een DNA-afnameset zal worden toegezonden.

   

   

   

   

  <

          

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Conclusies eerste jaar Genetische Genealogie in Nederland

          (uit Zonen van Adam in Nederland)

   . ...De eerste geformuleerde doelstelling van het project was aan genealogisch onderzoek een innovatieve onderzoeksmethode toe te voegen. Deze doelstelling kon alleen maar gerealiseerd worden, als een significant segment van de serieuze genealogische onderzoekers in Nederland zou deelnemen. Het eerste jaar van het project is afgesloten met ruim 400 deelnemers. Aanzienlijk meer dan het beoogde minimum van 300 dat de werkgroep voor ogen had. In het eerste jaar van het project ontving de werkgroep, naast tal van brieven en telefoontjes, meer dan 8.500 emailberichten. De afsluitende dag op 29 november 2008 werd door ongeveer 300 personen bezocht en de dag zelf werd weer gevolgd door veel enthousiaste reacties. Er kan dus veilig gesteld worden dat de innovatieve onderzoeksmethode die de Genetische Genealogie biedt een uiterst warm onthaal heeft gehad in Nederland. De geografische spreiding van de deelnemers was goed, dit mede door de betrokkenheid van drie genealogische verenigingen. Ook de families, waartoe de deelnemers behoren, vertonen een goede geografische spreiding (zie de kaartjes in het boek Zonen van Adam in Nederland op pagina 30). We mogen dan ook aannemen dat de opgebouwde database in redelijke mate representatief voor Nederland is. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat het aantal ´nieuwe Nederlanders´ dat genealogisch actief is, nog zeer beperkt is en dat de informatie die hun genetisch materiaal zou kunnen opleveren in deze studie nog grotendeels afwezig is. De deelnemers uit het eerste jaar zijn onder te verdelen in 10 verschillende haplogroepen (zie 3.4 in het boek') en de percentuele verdeling komt redelijk overeen met de verwachting, die gebaseerd was op de database bij het FLDO. Het voornaamste verschil is dat R1b3 in de groep deelnemers percentueel kleiner is dan in die database en I daarentegen groter.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

        

          Zonen van Adam in Nederland (zie http://www.barjesteh.nl/news.htm) is geschreven door:

    Sahar Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani

    Leo Barjesteh van Waalwijk van Doorn             

    Toon van Gestel

     Frans Plooij

        

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Verspreiding van de haplogroepen

  De verspreiding van de haplogroepen levert een verfijning op van het reeds bestaande beeld en belangrijk daarbij is de koppeling met over het algemeen goed uitgewerkte stamreeksen waardoor de oudste bekende voorvader geografisch geplaatst kon worden. In verreweg de meeste gevallen betreft dit voorvaders uit de tijd van voor de industriele revolutie met de bijbehorende grootschalige verhuizing van mensen in Nederland. Een nadere bestudering van de verdeling over Nederland van de oudst bekende voorvaders naar haplogroep levert ons nieuwe inzichten op met betrekking tot a) onderlinge verschillen in de spreding tussen de twee grootste haplogroepen R1b3 en I, en b) een opvallende concentratie van haplogroepen J.

   

   

  DIAGRAM MET PERCENTAGES VAN HAPLOGROEPEN IN HET DNA PROJECT

   

  Zoals te verwachten viel treffen we de haplogroepen R1b3 en I door heel Nederland aan en beide groepen ook het meest in de vanouds dichtstbevolkte provincies en toch zijn er opmerkelijke verschillen. In Zuidwest-Friesland , in West-Friesland, langs de kust van Zuid-Holland en in Noordwest-Brabant is in deze studie een dominante of evenredige aanwezigheid van haplogroep I aangetroffen. R1b3 daarentegen is opmerkelijk dominantin het veenkoloniale gebied van Groningen en Drenthe, de Achterhoek en Twente, Utrecht, Midden-Holland, de Alblasserwaard, Schouwen-Duiveland en Limburg. Opgemerkt moet bovendien worden dat van de drie vertegenwoordigers van haplogroep I in Limburg er twee waarschijnlijk uit Frans-Vlaanderen afkomstig zijn en de derde in het belangrijke doorgangscentrum Maastricht aangetroffen wordt.

   

  Vikingen of Friezen?

  De gebieden die gedomineerd worden door haplogroep I of waar deze haplogroep een relatief grote vertegenwoordiging kent komen zowel overeen met de gebieden waar activiteiten van de Vikingen geregistreerd zijn als met gebieden die in verband gebracht kunnen worden met het zogenaamde ´Friese koninkrijk´. Duidelijk is dat haplogroep I ook in grote concentraties wordt aangetroffen aan de Vlaamse kusten tot ten zuiden van Duinkerken en aan de oostkust van Engeland. Ook die buitenlandse gebieden kunnen zowel met de activiteiten van Vikingen als die van Friezen verband houden. De Friezen waren zelfs al veel eerder aanwezig in die gebieden. De vraag roept zich op of er een genetisch verschil is te vinden tussen de historische Vikingen en Friezen. Opmerkelijk is tevens dat de clusteranalyse van de haplotypes van I drie clusters opleverde, die echter geografisch niet te duiden zijn. In alle drie clusters treffen we ´moderne´ Vlaamse en Friese families aan.

   

   

  Een Romeinse erfenis?

  In deze studie wordt een tot nu toe niet bekende concentratie van de haplogroepen J in oostelijk Brabant aangetroffen. Het betreft hier voornamelijk J2 en oude, gevestigde families. Het is niet onmogelijk dat hier sprake is van families van nazaten van ´Romeinse´soldaten. Ook in het grensgebied van Engeland en Schot+and is een concentratie van J2 families gevonden. In dat gebied zijn ook resten van tempels van de Iraanse god Mitras bekend en blijkt er een boogschuttereenheid uit het Midden/Oosten gelegerd geweest te zijn. Romeinse aanwezigheid in het land van Cuijck en aan de randen van de Peel (de naam is afkomstig van de naam die de Romeinen aan het gied gaven: Locus Paludosus ofwel moerassige streek) is bekend, zoals ook landmetingen van militairen die zich er gevestigd hadden en landbouw bedreven.

   

  Onderlinge verwantschap

  Door haplotypes te vergelijken is de onderlinge verwantschap van een aantal deelnemers aangetoond. In veel gevallen was de veronderstelde verwantschap ook een rede tot deelname aan het project. In enkele gevallen was er bij de veronderstelde verwantschap een duidelijk ontkennend genetisch beeld. Ook willekeurige families die aan het project hebben meegedaan hebben in enkele gevallen een duidelijke aanwijzing voor verwantschap met andere families gevonden. Als voorbeeld noemen wij de families Van Dongen en Horsten met hetzelfde haplotype, terwijl de familie Horsten daarenboven uit Dongen afkomstig blijkt te zijn (zie figuur).

  Wel werd duidelijk, dat het de voorkeur verdient, als verschillende takken van een familie aan het onderzoek meedoen. Niet alleen om de genealogische band te bevestigen, maar ook om het oorspronkelijke haplotype van de familie te weten te komen. Gebleken is namelijk dat mutaties soms sneller optreden, dan voorheen vermoed werd.

 

  GEDEEITE VAN DE CLUSTERANALYSE VAN HAPLOGROEP I

   Op veler verzoek volgt hieronder een lijst van deelnemende families aan het project Genetische Genealogie in Nederland tot 15 februari 2009. Op dat moment waren er meer dan 470 deelnemende personen uit de volgende families of met de volgende familienamen:

    

    

   Anema

   Arissen (meer personen)

   Asten, van

   Averink

   Averink, Aeijelts (meer personen)

   Avis

   Baalbergen

   Baar, van

   Baarda

   Baats

   Baets

   Bakker (meer personen)

   Banningh, Weyn

   Barendrecht

   Barjesteh van Waalwijk van Doorn

   Bartz

   Batenburg, van

   Bennebroek

   Bentem

   Benthem, van

   Berghem, van

   Berghuis

   Berkhout (meer personen)

   Bertrand

   Besten, den

   Beukel, van den (meer personen)

   Beukelman

   Beumer

   Biere

   Biezen

   Bik

   Blaas (meer personen)

   Blok

   Blokhuis

   Blom (meer personen)

   Boerefijn

   Boers

   Boheemen, van

   Bois, Vleesch du (meer personen)

   Bonis

   Bontekoe

   Bontenbal

   Boo, de

   Booij, de (meer personen)

   Bootsma

   Bosch

   Both

   Bousema

   Braaksma

   Bremer

   Breugel, van

   Broek, Stroekxs van den

   Brongers (meer personen)

   Bronsgeest

   Brouns

   Brouw, op den

   Bruijn, de

   Bruin, de

   Bruschke

   Buers

   Buijtene, van

   Burg, van der

   Buuren, van (meer personen)

   Buzing (meer personen)

   Camerling

   Casteren van Cattenburch

   Cinjee

   Clausen

   Coelewij

   Colthoff, Rom

   Coninck, de

   Coret

   Coumans

   Creijghton

   Creyghton

   Cruts

   Damveld

   Deij

   Dekker (meer personen)

   Dekker, den

   Delger

   Delhougne

   Demoet

   Diemel

   Dijk, van

   Dijke, van (meer personen)

   Dijkman (meer personen)

   Dirken

   Dirks (meer personen)

   Dirkx

   Dols

   Dongen, van

   Dornseiffen

   Drost (meer personen)

   Dubois

   Duijvenvoorde, van

   Duindam

   Dutilh (meer personen)

   Duursma

   Eekelen, van

   Eerland

   Ehrhardt

   Elderson

   Ellenbroek

   Elschot (meer personen)

   Elshout

   Erich

   Es, van (meer personen)

   Es, van Steenbergen van der

   Euverink

   Evers

   Exter, van

   Feikema

   Feringa

   Floor

   Fouw, de

   Franken

   Franssen

   Galen, van

   Geilvoet

   Gemert, van

   Gestel, van

   Giffen, van (meer personen)

   Gilissen

   Gilse, van

   Ginkel, van

   Gool, van

   Gorkum, van

   Goudsblom

   Groenendijk

   Gruizinga

   Haasdijk

   Haaster, van

   Hakze

   Ham, ten (meer personen)

   Hamer, Versélewel de Witt

   Hamer, de

   Hams

   Hamstra

   Harland

   Hattum, van

   Have, van der

   Haven, van der

   Hazenberg

   Hedel, van

   Hees

   Heijden, van de

   Heijningen, van

   Helmer

   Hemstede

   Hendriks

   Hermans

   Hertog, den

   Herweijer (meer personen)

   Herweyers

   Hes

   Hese, van

   Hettinga

   Heunen

   Hoed, den

   Hoedemaekers

   Hoek, van den (meer personen)

   Hoekstra

   Hoen

   Hoeven, van der (meer personen)

   Hogema (meer personen)

   Hollander, de

   Holthuizen

   Hondel, van den

   Hooftman

   Hoogendam

   Hop

   Horst, van der

   Horsten (meer personen)

   Hovenkamp

   Huijzer (meer personen)

   Huiser

   Huisman

   Huizer

   Huizing

   Iterson, van

   Jacobs

   Jalink

   Jansen (meer personen)

   Joghems

   Jong, de

   Jonkman

   Kaan (meer personen)

   Kalsbeek

   Kamerling (meer personen)

   Kan (meer personen)

   Kappers (meer personen)

   Kastelijns

   Keesom

   Keijzer, de

   Kemp (meer personen)

   Kenbeek

   Kerkenaar

   Keunen

   Khosrovani

   Kikkers

   Kikkert (meer personen)

   Klerk (meer personen)

   Klinken, van

   Klomp

   Knaap, van der

   Koene

   Kolk

   Kolkert

   Kollenhof

   König

   Koning

   Koole

   Koolen

   Koopman

   Kop, van der

   Korswagen

   Kort, de

   Kramer

   Kranenburg

   Kras

   Kroes

   Krogt, van der

   Krommendijk

   Kruse

   Kuipéri

   Kuipers

   Kuperus

   Kuppeveld, van

   Laan, van der

   Laer, van (meer personen)

   Lagendijk (meer personen)

   Lammers

   Lamsens

   Lange, ten Houte de

   Lanssens

   Leeuw, de

   Leeuwen, van

   Leeuwenhoek

   Lelij, van der

   Lemmens (meer personen)

   Lems

   Limpers (meer personen)

   Linden, van der

   Linse

   Lirb

   Lots

   Louw

   Lubbe, van der

   Luijten

   Luiting

   Lups

   Luth

   Maaren, van (meer personen)

   Maas

   Maren, van (meer personen)

   Marissen

   Marres

   Meer, van der

   Meert

   Meester

   Melgers

   Mengerink

   Meulen, van der

   Meyboom

   Middel

   Mierop, Schenkenberg van

   Miltenburg, van

   Montanus

   Mooij

   Moorkens

   Morcus

   Moree

   Morra

   Most, van der

   Mourik, Morel van

   Mous (meer personen)

   Mouthaan

   Naafs

   Nederlanden, der (meer personen)

   Nelemans (meer personen)

   Netelbeek

   Neuteboom

   Nevenzel

   Nieboer, Jonckers

   Nijenhuis

   Noort, van den

   Noppen

   Olsthoorn

   Overing

   Pallander, van

   Papavoine

   Patelski (meer personen)

   Pater (meer personen)

   Paul

   Peijnenburg

   Philippo (meer personen)

   Plooij (meer personen)

   Plooijer

   Pollé

   Poort

   Prins

   Raven

   Redelijkheid, de

   Reniers

   Reus

   Reuver, de

   Reuvers

   Revet

   Rhee, van

   Ridder, de

   Riemsdijk, van

   Rijn, van

   Rijpert

   Rijs

   Rijt, van

   Robberecht

   Roes

   Roessingh

   Rookhuijzen, van

   Roosmalen, van

   Rorije

   Rossel (meer personen)

   Rossum, van

   Rouing

   Roukens

   Rüdelsheim

   Ruizendaal

   Rutgers

   Sanders

   Savelberg

   Schaik, van

   Schapers

   Schats

   Scheibler, von

   Schelhaas (meer personen)

   Schelling (meer personen)

   Schemmekes

   Schie, van

   Schless (meer personen)

   Scholtes

   Schouwe

   Schreuders

   Schröder

   Schulze

   Schurg

   Sera, de

   Sigmond

   Slagter

   Sleeswijk, Wegener (meer personen)

   Slof

   Smeele

   Smeenk

   Smeets

   Smit

   Smitshuysen

   Snethlage

   Spanjers

   Spée

   Spek, van der (meer personen)

   Spies

   Splinter, van der

   Sprangers

   Spreen

   Steen

   Steenbergen

   Stel, van der

   Stolp

   Struik (meer personen)

   Tak, van der

   Tamboer

   Teeling

   Thoelen

   Tilburg, van

   Tillaar, van den

   Timmermans (meer personen)

   Timmers

   Ton, van

   Toonen

   Trap

   Tuizenga

   Uittien

   Uuldriks

   Vaart, van der

   Valk, van der

   Valkema

   Vassy, de

   Veaute

   Vedders

   Veen

   Veen, van der

   Veerkamp (meer personen)

   Velden, van der

   Ven, van de

   Venema

   Venema, Aeneae

   Verdonck

   Verdonk (meer personen)

   Verheijen

   Verhoeff

   Vermaat

   Verschure

   Verseput

   Versprille (meer personen)

   Vervloet

   Vestering

   Vilder, de

   Vink

   Visser

   Vliet, van

   Voeten

   Volkerink

   Voorwinden

   Voskkuilen, van

   Voss, Heerma van

   Voute (meer personen)

   Vredenbregt

   Vreumingen, van

   Vries, de

   Waalkes, van Borssum

   Waalwijk van Doorn, van (meer personen)

   Wal, van der

   Waning, van

   Wassink

   Weele, van der

   Weijnen

   Wensen, van

   Wesche

   Westenbrink

   Westhoff

   Wiersma

   Wigger

   Wijler

   Wijnen

   Willig (meer personen)

   Winkel, de

   Winthagen

   Witlox

   Wolbeek, ter

   Wor

   Worm

   Zandhuis

   Zeeuw, van der

   Zegveld

   Zeven

   Zijlstra

   Zomerdijk (meer personen)

   Zon, van der (meer personen)

   Zondervan

   Zuiderent (meer personen)

   Zuijlen, van

   Zunderdorp

   Zwan, van der

   Zwanikken

   Zwart

    

   

Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co's

                  

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ

 

PUBLISHERS